LOVE
for
A6 SVØMMEKLUBBEN 
 
 

§ 1 Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er A6 svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke.

Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under D.I.F.

§ 2 Klubbens formål

Klubbens formål er:

at udbrede interessen for, samt kendskab til svømning og livredning,

at skabe mulighed for udøvelse af udspring, synchronsvømning, handicapsvømning, dykning

og andre svømmeaktiviteter,

at lære børn og unge i LAKSENS SVØMMESKOLE at svømme, og således give dem mulighed for fortsat at dyrke en sund idræt på et niveau tilpasset den enkelte,

at udvikle og uddanne elitesvømmere til at kunne repræsentere klubben ved svømmestævner,

at skabe interesse for leder- og instruktørarbejdet, og give en alsidig uddannelse til dette.

§ 3 Medlemsskab

3.1 Som medlem kan optages enhver person efter fremsat anmodning. Desuden kan alle optages som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke adgang til svømningen, men er valgbare til bestyrelsen. Dog kan bestyrelsen nægte optagelse, hvis særlige grunde taler herfor.

3.2 lndmeldelse kan ske på klubbens hjemmeside, samt ved skriftligt eller ved personlig henvendelse i klubbens kontortid. For  konkurrenceafdelingen skal udmeldelse ske med måneds varsel til udgangen af et halvår. Udmeldelse skal ske skriftligt eller ved anvendelse af e-mail til klubbens formand eller sekretær. 

3.3 Medlemmerne er, foruden klubbens love, pligtige til at overholde de af bestyrelsen og udvalg udfærdigede bestemmelser og regler. Medlemmerne forventes at stille deres arbejdskraft til rådighed for klubben i den udstrækning det måtte ønskes. 
 
3.4 Bestyrelsen kan idømme et medlem karantæne, eller ekskludere et medlem. I sidstnævnte tilfælde kan medlemmet forlange sin sag optaget til behandling på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har ret til selv at være tilstede.
 
3.5 Til æresmedlemmer kan bestyrelsen udnævne personer, der har indlagt sig særlig fortjeneste ved en indsats og interesse til gavn for klubben og dens arbejde for svømmesporten i Ølstykke.

§ 4 Kontingent  

4.1 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen. Nedsættelse eller fritagelse for kontingent kan af bestyrelsen imødekommes, når særlige forhold taler herfor. 
 
4.2 Har et medlem betalt kontingent for en sæson kan vedkommende ikke ved udmeldelse, fraflytning e.lign. forvente tilbagebetaling af kontingentet. Dette gælder dog ikke medlemmer, der bliver ekskluderet af klubben. Medlemmer, der mener at have særlig begrundelse, kan indsende ansøgning om tilbagebetaling af kontingentet til bestyrelsen. 
 
4.3 Bestyrelsen kan slette et medlem, der er i restance med kontingent, forsåvidt medlemmet ikke har indgået anden aftale.

§ 5 Ordinær generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

5.2 Klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned, og skal indvarsles med 21 dages skriftligt varsel. Indvarslingen skal ske med mail direkte til klubbens medlemmer, på klubbens hjemmeside samt gennem klubbens medlemsblad, hvis et sådant findes. 
 
5.3 Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uden hensyn til det fremmødte antal, ved simpelt stemmeflertal. 
 
5.4 Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har samtlige klubbens medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance ved generalforsamlingens afholdelse. Forældre/værge for medlemmer under 16 år kan stemme på medlemmets vegne.

5.5 Stemmeret kan udøves ved fuldmagt, dog kun 1 fuldmagt pr. medlem.

5.6 Skriftlig afstemning skal finde sted, når det begæres af mindst 5 medlemmer. 

5.7 Lovændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Kan et sådant flertal ikke opnås på den ordinære generalforsamling, indkalder bestyrelsen, inden 14 dage fra den ordinære generalforsamling, til ekstraordinær general-forsamling, hvor lovændringer kan vedtages ved simpelt stemmeflertal.

5.8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.

2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, jfr. § 8.6.

4) Fremlæggelse af kontingent til godkendelse, jfr. § 4.1.

5) Kassereren fremlægger kommende års budget til orientering.

6) Behandling af indkomne forslag, jfr. § 5.10.

7) Valg af bestyrelse, jfr. § 5.11.

a) Valg af formand. (ulige år)

b) Valg af kasserer. (lige år)

c) Valg af mindst to bestyrelsesmedlemmer. (ulige år)

d) Valg af mindst et bestyrelsesmedlem. (lige år)

e) Valg af suppleanter.

8) Valg af revisorer, jfr. § 5.12.

a) Valg af 2 revisorer.

b) Valg af 1 revisorsuppleant

9) Eventuelt.

5.9 Klubbens årsregnskab kan ved henvendelse til formanden eller kassereren udleveres 8 dage før generalforsamlingen.

5.10     Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

5.11 Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og mindst tre bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år.

Formand og mindst to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Kasserer og mindst et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år.

På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær.

5.12 Generalforsamlingen vælger revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Ingen af disse kan være medlemmer af bestyrelsen. 
 
5.13 Dirigenten skal godkende den på generalforsamlingen førte protokol samt underskrive denne.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling 

6.1 Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 14 dages skriftligt varsel, senest 1 (een) måned efter modtagelsen af det/de af medlemmerne fremsatte forslag. Ekstraordinær generalforsamling er iøvrigt underkastet de samme bestemmelser som gælder for den ordinære generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles det (de) punkter, der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling om. 
 
6.2 Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, lige som en sådan indvarsles på forlangende af mindst 1/3 af de aktive, stemmeberettigede medlemmer.

§ 7 Bestyrelsen 

7.1 Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Valgbar til bestyrelsen er alle personligt myndige medlemmer. 
 
7.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
7.3 Bestyrelsen er pligtig til at føre protokol over afholdte møder, og på det næstfølgende møde godkendes protokollen som selvstændig punkt på dagsordenen. 
 
7.4 Ved større økonomiske dispositioner, såsom ansættelse af træner, eller andre økonomiske dispositioner, der binder klubben for en længere periode, kræves underskrift af den samlede bestyrelse. 
 
7.5 Kasserer og formand i forening, eller 3 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab tegner klubben i økonomiske forhold. 
 
7.6 Hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig i en periode, kan bestyrelsen konstituere sig indtil førstkommende generalforsamling. 
 
7.7 Bestyrelsen skal sørge for, at der føres medlemskartotek, og medlemsliste udfærdiges til brug ved ansøgning om tilskud fra Egedal kommune.

§ 8 Regnskab

8.1 Regnskabsperioden er fra 1. september til 31. august. 

8.2 Kassereren skal føre et specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter, og på den ordinære generalforsamling fremlægge det reviderede driftsregnskab og status til godkendelse. 
 
8.3 Kassereren må ikke ligge inde med mere end 1.000,00 kr. i kontantbeholdning. Øvrige midler anbringes på betryggende måde i anerkendte pengeinstitutter. 
 
8.4 Låneoptagelse godkendes på generalforsamlingen, hvorefter medlemmerne hæfter solidarisk. Kun personligt myndige stemmeberettigede medlemmer har stemmeret. 
 
8.5 Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn, og her konstatere beholdningernes tilstedeværelse.

8.6 Revisorerne reviderer forud for generalforsamlingen det af bestyrelsen godkendte regnskab.

§ 9 Foreningens opløsning 

9.1 Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, når mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Kan et sådant flertal ikke opnås på den ordinære generalforsamling, indkalder bestyrelsen, inden 14 dage fra den ordinære generalforsamling, til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages ved simpelt stemmeflertal. 
 
9.2 I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens eventuelle midler Egedal kommune til idrætslige formål.

Vedtaget på generalforsamlingen, den 12. marts 1982

Ændret på generalforsamlingen, den 20. marts 2001

Ændret på ekstraordinær generalforsamling, den 18. april 2006

Ændret på ekstraordinær generalforsamling, den 8. december 2009

Ændret på ekstraordinær generalforsamling, den 25. februar 2019

Ændret på ekstraordinær generalforsamling, den 25. november 2020

Ændret på ekstraordinær generalforsamling, den 22. november 2022